MONITORING MEDIÓW
Założenia stałego permanentnego badania.
Przyjęte przez Radę na posiedzeniu w dniu 20.05.2003 r.


Monitoring obejmujący zagadnienia konkurencji, warunków funkcjonowania wydawców, nadawców i sytuacji prasy prowadzony byłby jako jeden z podstawowych zakresów badań Centrum Monitoringu Wolności Prasy.


1. Konkurencja

- liczba funkcjonujących wydawców i nadawców, terytorialnie z podziałem na lokalne, regionalne, krajowe tytuły i media,
- liczba form i rodzajów prasy w ośrodkach lokalnych (gminy, powiaty, miasta),
- w powyższym zakresie liczba nowych tytułów, stacji, programów i liczby zlikwidowanych z podaniem podstawowych przyczyn.


2. Stosunki własnościowe

- udział środków i podmiotów publicznych (rządowych, samorządowych, państwowych osób prawnych) w prasie (wspólnicy, akcjonariusze, inwestorzy finansowi wydawców), zakres pomocy publicznej (dotacji, subwencji, darowizn od podmiotów publicznych, prywatnych),
- grupy kapitałowe, holdingi i koncerny wydawców, kontrola bezpośrednia i pośrednia podmiotów zależnych, status właścicielski grup medialnych.


3. Zróżnicowanie warunków działalności wydawców i nadawców

- w ciężarach publicznych w tym podatkowych i ulgach lub zwolnieniach ze świadczeń,
- w uprawnieniach i obowiązkach ze względu na formę organizacyjną i status właściciela lub wydawcy (nadawcy).


Założeniem jest dokonywanie swoistego bilansu zamknięcia wg stanu na koniec roku i powtarzanie badania każdego roku z wykazaniem zachodzących zmian. Badanie byłoby udostępniane do ocen i analiz ośrodkom badawczym i zainteresowanym organizacjom. Byłoby publikowane z wstępną oceną Rady Konsultacyjnej.


Przewodniczący
Rady Konsultacyjnej
Jan A. Stefanowicz