ZAKRES REGULACJI PRAWA PRASOWEGO

Tezy z posiedzenia Rady Konsultacyjnej
Warszawa, 20 maja 2003 r.

I. Pytania podstawowe


W drodze konsultacji i seminarium z udziałem zainteresowanych środowisk trzeba rozstrzygnąć podstawowe zagadnienia.
1. Czy istnieje potrzeba stworzenia t.zw. kodeksu mediów - aktu regulującego wszystkie aspekty funkcjonowania środków masowego przekazu? Alternatywnie - dokonać tylko niezbędnych zmian prawa prasowego.

2. Czy regulować w prawie prasowym prawa i obowiązki dziennikarzy, czy też pozostawić te zagadnienia ustawie o zawodzie dziennikarza ew. regulować tylko status lub zasady zrzeszenia się dziennikarzy i sprawy reprezentacji (zawodowej, a nie związkowej)?

3. Czy regulować w ustawie prawa i obowiązki wydawców (nadawców) czy też wyłącznie redaktora naczelnego i ew. t.zw. kolegium redakcyjnego (bez relacji wydawca - redaktor Naczelny - dziennikarze)?

4. Czy regulować w ustawie zasady jawności prasy tj. jawności właścicielskiej, zależności i źródeł finansowania?


II. Założenia regulacji


1. Należy nawiązać do dorobku doktryny i prac legislacyjnych w szczególności do projektu Społecznej Rady Legislacyjnej pod przewodnictwem prof. Dr. Hab. Andrzeja Kopffa z 30 czerwca 1990r., projektu ustawy o wolności prasy oraz projektu prawa prasowego - ustawy o wolności prasy (druk sejmowy nr 905 z 15 lutego 1995r.), projektu Izby Wydawców Książki z marca 1999r.

2. Celowym jest podjęcie wysiłku przygotowania kompleksowej, aczkolwiek nie kazuistycznej regulacji prawa prasowego zawierającej gwarancje wolności prasy, tak materialne jak i formalne.

3. Regulacja powinna zawierać definicje podstawowych pojęć z obszaru działalności mediów w tym takich jak; prasa, właściciel, wydawca, dziennikarz, nowoczesnych, uwzględniających zmieniające się warunki społeczno - ekonomiczne jak i kultury materialno - technicznej.

4. Ustawa powinna regulować tylko status dziennikarza - zawodu dziennikarskiego (jako wolnego zawodu?).

5. Konieczne jest spójne, kompatybilne z innymi regulacjami ograniczone do minimum unormowanie stosunków we wzajemnych relacjach właściciel - wydawca - dziennikarz.

6. Należy zweryfikować zakres stosowania (hipotez i dyspozycji) norm dotyczących sprostowań i odpowiedzi zapewniając ich większą skuteczność w zakresie zapobiegania nierzetelnej krytyce i rozpowszechnianiu wadliwych informacji.

7. Potrzebna jest szeroka środowiskowa dyskusja dla wypracowania szczegółowych założeń regulacji i stworzenia reprezentatywnego zespołu dla rozpoczęcia prac nad projektem społecznym prawa prasowego.


Przewodniczący
Rady Konsultacyjnej
Jan A. Stefanowicz